ആനവേണോ ആനക്കവിതക്ക്‌

കാട്ടിലിരിക്കും കാട്ടാന
കുഴിയിലിരിക്കും കുഴിയാന
കൊടിയതു കാലില്‍ നാട്ടാന
തോരണമാണേല്‍ തൂക്കാന
പാട്ടോ കേട്ടു രസിക്കാന
പുട്ടും കടലേം തിന്നാന
നാട്ടില്‍ പൂരം കാണാന
വീട്ടില്‍ കട്ടില്‍ കിടക്കാന
കാല് നമുക്ക് നടക്കാന
ചൂലോ മുറ്റമടിക്കാന
പാലില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കാന
താലി കഴുത്തില്‍ കെട്ടാന
കള്ളന്‍ വരണത് കക്കാന
കണ്ണട വച്ചതു കാണാന
അമ്മ വരുന്നത് തല്ലാന
ഞാനതു കണ്ടിട്ടോടാന

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത