നീയെന്റെ ചാരത്തു വന്നനേരം
ഞാനൊരുന്‍മത്തനായ് മാറി!
എന്തെന്തൊരാവേശമായിരുന്നു; എന്നി-
ലെന്തെന്തൊരുന്‍മാദമായിരുന്നു!
നിന്നിലെച്ചൂടും, സുഗന്ധവുമെന്‍സിരാ-
തന്ത്രികള്‍ പൊട്ടുമെന്നായി.
എന്നംഗുലികള്‍ നിന്‍മേനിയിലാകെയും
എന്തിനോവേണ്ടിത്തിരഞ്ഞു.
നിന്‍തുടയെന്നുമെന്‍ ജീവനാണ്.
നിന്‍ കരളെന്നുമെന്‍ പ്രാണനാണ്.
എല്ലാംകഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്നുമറിയാതെ
മെല്ലെ മയങ്ങവേയോര്‍ത്തു?
കൊള്ളാമീ ചിക്കന്റെ പീസുഞാന്‍ വല്ലാതെ
പള്ളയില്‍ തള്ളിയകാര്യം!
കോഴിയിറച്ചിയും കള്ളുമടിക്കാത്ത
കേരളീയന്‍ ഭൂവിലുണ്ടോ??

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത