അമ്പിളിമാമനെയെത്തിപ്പിടിക്കുവാന്‍
ശങ്കരന്‍ചേട്ടനോ പൂതിയായി.
അമ്പലമുറ്റത്തെയാലിന്‍ നിറുകിലായ്
ശങ്കരന്‍ചേട്ടനോ കേറ്റമായി.
ആലിന്റെമേലേറി മാമന്റെ മേലേക്ക്,
ചാടിയനേരത്തോ കഷ്ടമായി?
മാമനെക്കിട്ടാഞ്ഞ് താഴോട്ട് വീണയ്യൊ
കാലുമൊടിഞ്ഞു കിടപ്പിലായി!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത