ആന്‍ ഐഡിയ സ്റ്റാര്‍ കടിയന്‍

കൊതുക്
 മൂളിപ്പാട്ടും പാടിവരുന്നൂ
'ഗാനവിഭൂഷണ്‍' കൊതുകപ്പന്‍!
'സാസരീരിഗാഗമാമ'
പാടിവരുന്നൂ കൊതുകപ്പന്‍
പാട്ടുകള്‍ പാടിമയക്കീ നമ്മുടെ
ചോര കുടിച്ചാലയ്യയ്യോ
'സംഗതി' പോകും, 'ടെംപോ' പോകും,
പരഗതിയാകും സൂക്ഷിച്ചോ!
'സിറിഞ്ച് കൊമ്പുകള്‍' കൊണ്ടവനെങ്ങാന്‍
കടിച്ചിടാതേയിന്നവനെ,
'എലിമിനേഷന്‍' റൗണ്ടില്‍ നിര്‍ത്താന്‍
ഐഡിയ കാണണമെന്നെന്നും!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്