നമ്മുടെ ക്ഷേത്രകലകള്‍

അര്‍ജ്ജുനനൃത്തം
          പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ പഞ്ചപാണ്ഡവരില്‍ മൂന്നാമനും, വില്ലാളിവീരനുമായ അര്‍ജ്ജുനന്റെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രകലയാണ് 'അര്‍ജ്ജുനനൃത്തം' .

          ആയോധനകലയില്‍ മാത്രമല്ല നൃത്തം, സംഗീതം മുതലായ ലളിതകലകളിലും നിപുണനായിരുന്നു അര്‍ജ്ജുനന്‍് .അപ്‌സരസ്‌സുകളില്‍ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം നൃത്തവും, സംഗീതവും അഭ്യസിച്ചത് .ഭാരതയുദ്ധത്തില്‍ പാണ്ഡവര്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ കാളീപ്രീതിക്കായി അര്‍ജ്ജുനന്‍് നൃത്തം ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലായി 'അര്‍ജ്ജുനനൃത്തം' ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ അവതരിപ്പിച്ചുപോരുന്നു.

          അര്‍ജ്ജുനനൃത്തം ഒറ്റയായോ, ജോടിയായിട്ടോ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭദ്രകാളീക്ഷേത്രങ്ങളിലോ, ഭഗവതീക്ഷേത്രങ്ങളിലോ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചുപോരുന്ന ഈ ക്ഷേത്രകലാരൂപം അര്‍ജ്ജുനന്‍ കാളീപ്രീതിക്കായി നൃത്തം ചെയ്തതിനാലാവണം ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയത് .കൊല്ലം, കേട്ടയം, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഈ കലാരൂപത്തിന് കേരളത്തിന്റെ വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല.

          അര്‍ജ്ജുനനൃത്തിന്റെ വേഷം ഏതാണ്ട് കഥകളിവേഷത്തോട് സമാനമാണ് . മയില്‍പ്പീലി ഇതിന്റെ വേഷത്തില്‍ ഒഴിച്ചുകൂട്ടാന്‍ പറ്റാത്ത  ഒന്നാണെന്നുപറയാം! കഥകളിയിലെപ്പോലെ ഉടുത്തുകെട്ടുന്നു. വേഷത്തിന്റെ അടിഭാഗം, ചുറ്റും മനോഹരമായി മയില്‍പ്പീലികൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണനും, അര്‍ജ്ജുനനും തമ്മിലുള്ള സുദൃഢബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാവണം മയില്‍പ്പീലി അര്‍ജ്ജുനനൃത്തവേഷത്തില്‍ പ്രഥമസ്ഥാനം നേടിയത് . അതിനാല്‍ ഈ കലാരൂപം 'മയില്‍പ്പീലിനൃത്തം' എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു.  ചില സ്ഥലങ്%

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത