ചൊടിമലരിണയെത്തഴുകാന്‍ വെമ്പും
മുരളികയാവാം കണ്ണാ.
ഹരിമുരളീരവമൊഴുകട്ടേ മമ
നിരുപമ മോഹന കൃഷ്ണാ.

കാളിന്ദീതടവിപിനം തവപദ
കാല്‍ത്താളത്താല്‍ ശാന്തം.
കാളിയദര്‍പ്പമടക്കിയ ദേവാ
കാമിതയാണീ രാധ.

യമുനാതീരവിഹാരീ മാധവ,
മധുരാഭുവനവിഹാരീ,
ഹൃദയം പ്രമദം, വിരഹം കഠിനം
ഹരിനീതന്നേ ശരണം!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത