നീര്‍പ്പോളകള്‍
നീര്‍പ്പോളകളേ പോകല്ലേ.
നീന്താനറിയാന്‍ പാടില്ലേ?
പെരുമഴ കൊണ്ടാലറിയില്ലേ?
പനിയതു വന്നാല്‍ മാറില്ല!

മുറ്റം നിറയും വെള്ളത്തില്‍
മുത്തു പതിച്ചതു പോലത്രേ!
എന്തൊരു ഭംഗിയില്‍ നിന്‍ മേനി!
പന്തു കണക്കു ചലിക്കുന്നു!

അരികത്തണയാന്‍ കൊതിയാണ്.
വാരിയണക്കാന്‍ ധ്യതിയാണ് .
അരുതെങ്ങും പോയ് മറയല്ലേ
അറിയില്ലേ ഞാന്‍ കരയില്ലേ?

എങ്കിലുമെന്നുടെ നീര്‍ക്കുമിളെ
എന്തിനു മന്നില്‍ ജനിച്ചൂ നീ?
പരിഭവമുണ്ടതു ചൊന്നാലേ,
പാവം നിന്നൊടു കൂട്ടൊള്ളൂ!!!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത