കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്

ഞായര്‍ വിതച്ചൂ പാടം; മുഴുവന്‍
ഞാറു വളര്‍ന്നല്ലോ.
തിങ്കള്‍ വന്നൂ വളമിട്ടല്ലോ
ഞാറിനു കതിരിട്ടൂ.
ചൊവ്വ വരുന്നേ കൊയ്യാറായി
നെല്ലു വിളഞ്ഞല്ലോ.
ബുധനോ കറ്റയെടുത്തുനടന്നൂ
കറ്റമെതിക്കേണം.
വ്യാഴം കറ്റമെതിക്കാന്‍ ബുധനുടെ
കൂടെപ്പോകുന്നു.
വെള്ളിക്കുട്ടന്‍ പാട്ടുകള്‍പാടി
നെല്ലും പാറ്റുന്നു.
ശനിയോ നെല്ലുമടുപ്പത്തിട്ട്,
ചോറുവിളമ്പുന്നു!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത