ഏതു വണ്ടി
കറുത്തിരുണ്ടൊരു വണ്ടിവരുന്നു
കാടും മേടും താണ്ടിവരുന്നു.
കേറില്ലാളുകളെന്നാലെങ്ങാന്‍
കേറിപ്പോയാല്‍ തകരും വണ്ടി.
ഡീസലുവേണ്ടാ ലൈറ്റും വേണ്ട,
പീപ്പീകാട്ടാന്‍ ഹോണുംവേണ്ട.
ബ്രേക്കാണെങ്കില്‍ മിനിമം ടയറുക-
ളെണ്ണാനല്‍പം വിഷമം തന്നെ.
തൊട്ടീടല്ലേ വണ്ടിയെയാരും
തൊട്ടാലി 'ഠാ' വട്ടം വണ്ടി!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത