കള്ളന്‍ കുട്ടന്‍

തട്ടും മുട്ടും കേട്ടിട്ടയ്യാ
കുട്ടിപ്പട്ടരു തട്ടിന്‍ മുകളില്‍
പെട്ടെന്നങ്ങനെ കയറുന്നേരം
ചട്ടന്‍ കുട്ടന്‍ പെട്ടീലാക്കി
ച്ചട്ടീം വട്ടീം ചട്ടുകമെല്ലാം
പട്ടരുമപ്പോള്‍ പട്ടികളെട്ടു
ട്ടെട്ടിനുമൊപ്പം കുട്ടനു പിമ്പേ
യോട്ടമതായിപ്പട്ടീം വട്ടീം
ചട്ടുകമെല്ലാമടിപിടിയായി-
ക്കടിപിടിയായിച്ചട്ടീം വട്ടീം
ചട്ടുകമെല്ലാം പൊടിപൊടി
യായേയയ്യയ്യാ....

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്