ഭംഗി

മണിമണി പോലെ കിടക്കും മുന്തിരി
വള്ളിക്കെന്തൊരു ഭംഗി.
പൂക്കള്‍ക്കെന്തൊരു ഭംഗി, വാനില്‍
നക്ഷത്രത്തിനു ഭംഗി.
പുഴകള്‍, മലകള്‍, പൂവണിമേടുകള്‍
പുല്ലിനുപോലും ഭംഗി.
ഭംഗിയിതെല്ലാം തന്നൂ ദൈവം
നന്ദീ നന്ദീ നന്ദി!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത