ഭംഗി

മണിമണി പോലെ കിടക്കും മുന്തിരി
വള്ളിക്കെന്തൊരു ഭംഗി.
പൂക്കള്‍ക്കെന്തൊരു ഭംഗി, വാനില്‍
നക്ഷത്രത്തിനു ഭംഗി.
പുഴകള്‍, മലകള്‍, പൂവണിമേടുകള്‍
പുല്ലിനുപോലും ഭംഗി.
ഭംഗിയിതെല്ലാം തന്നൂ ദൈവം
നന്ദീ നന്ദീ നന്ദി!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്