ചായക്കടയില്‍ പൂച്ച!

പമ്മിപ്പമ്മി വരുന്നുണ്ട്,
കള്ളിപ്പൂച്ച കരിംപൂച്ച!
ഇഡ്ഡലികള്‍,റൊട്ടികള്‍,പുട്ടും കടലയു-
മപ്പവുമടയും,നെയ്‌റോസ്റ്റും
'പടപട' പേടിച്ചോടുന്നേരം
ലഡ്ഡുവിനു ബൂദ്ധിയുദിച്ചല്ലോ?
പലഹാരങ്ങളൊരൊറ്റക്കെട്ടായ്,
പൊരുതുകതന്നെ ഗതിയുള്ളൂ!
മുട്ടന്‍ പുട്ടൊരു കഷ്ണം വന്നൂ
മൂക്കിനു തന്നെയിടിക്കുന്നു!
ഉരുണ്ടുരുണ്ടിട്ടിഡ്ഡലികള്‍ വന്നി-
ട്ടുച്ചിയില്‍ ധിംധിം വീണല്ലോ!
പെട്ടെന്നങ്ങിനെ മുട്ടകളെല്ലാം
മുട്ടിനു രണ്ടുകൊടുത്തയ്യോ!
പലഹാരങ്ങടെയിടി പേടിച്ചാ-
കൊതിയന്‍ പൂച്ച പറക്കുന്നൂ!
അരിമാവില്‍ പോയ് കണ്ണറിയാതെ
തലയും കുത്തി മറിയുന്നു!
ഇതു കണ്ടങ്ങിനെ പലഹാരങ്ങള്‍
നിന്നു ചിരിച്ചു രസിക്കുന്നു!!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്