ആലിപ്പഴം

നല്ല തുലാമഴ സമയത്ത്
ആലിപ്പഴമഴ മുറ്റത്ത്.
പഴമത് തിന്നാന്‍ കൊതി മൂത്ത്
പാവം രാമന്‍ കമ്മത്ത്
വീണു കിടക്കും നേരത്ത്
ആലിപ്പഴമത് മൂക്കത്ത്!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത