കുമാരനാശാന്റെ മരണം

ഇന്നല്ലോ മന്ത്രിവന്നെത്തുന്നൂ നഗരത്തില്‍
പങ്കെടുക്കേണം ആശാന്‍ സെമിനാറില്‍ ,പിന്നെ
കൃത്യമഞ്ചിന് കൊച്ചീപോര്‍ട്ടിലെത്തണം; ഉഗാണ്ടയില്‍
നിന്നുടന്‍ തിരിച്ചെത്തും മുഖ്യനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍!
II
നഗരത്തില്‍ കൊടികള്‍ , തോരണങ്ങള്‍ ,നേതാവിന്റെ
വരവും ലക് ഷ്യം വച്ചു താലത്താല്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍.
എട്ടിനിങ്ങെത്തും മന്ത്രി ചൊന്നതങ്ങിനെയെന്നാല്‍,
പത്തരയായീമണി! വേപഥുപൂണ്ടൂ ജനം!

III

പൊട്ടുന്നൂ പടക്കം, തന്‍ വലത്തേക്കരം മന്ത്രി
ഒട്ടൊന്നു പൊക്കിക്കാട്ടി ജനത്തെ മോദിപ്പിച്ചൂ!
സാദരം നേതാവൊരാള്‍ മാലയൊരെണ്ണം ജന-
കോടിതന്‍ ആരാദ്ധ്യനെ മോദേനയണിയിച്ചൂ.

മന്ത്രിചൊല്ലുന്നൂ; 'യോഗം പെട്ടെന്നു തീര്‍ത്തീടണം
അഞ്ചിനു തന്നേയങ്ങുമെത്തണമെയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍'
'രണ്ടുവാക്കെങ്കിലും സര്‍ പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ
കണ്ടില്ലേയവിടുത്തെയണികളക്ഷമയോടെ,എന്തെങ്കിലുമൊന്നുകേള്‍ക്കുവാന്‍ തിരുസ്വനം
കൊണ്ടുടന്‍ നഗരത്തെ പരിപാവനയാക്കാന്‍'?

IV

'നമസ്‌തേ ജനങ്ങളേ പണ്ടു ശ്രീ കുമാരനെന്‍
ക്ലാസ്‌മേറ്റായിരുന്നപ്പോള്‍ തുടങ്ങീയാശാന്‍പണി?
അന്നവനീവേല ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍,
ഇന്നുണ്ടോ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെ?
പിന്നെ മറ്റൊരുകാര്യം അന്നാശാന്‍ ചൊല്ലീ? സീക്ര-
ട്ടെങ്കിലും ചൊല്ലാം ഞാനീ സുന്ദരനിമിഷത്തില്‍?
ക്ലാസ്‌സിലെ നളിനിക്കുട്ടിയെയാണവനിഷ്ടം!
പ്രിയമുള്ളവരേ, സത്യംപറഞ്ഞാല്‍ സ്വന്തം ഭാര്യ
നളിനിയില്ലായെങ്കിലാശാനുമില്ലയല്ലോ????

അവസാനമായ് രണ്ടു വാക്കുഞാന്‍ പറയുവാന്‍
അതിയായ് കൊതിക്കുന്നു സോദരേ കണ്ണീര്‍ താഴെ!
ആശാന്റെ മരണം കൊലപാതകം തന്നെയതി-
ന്നാധാരമാരായാലും തുറുങ്കിലടക്കുവാന്‍,
പെട്ടെന്നൊരന്വേഷണം നടത്തും നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം,
ഒട്ടൊരാശിര്‍വ്വാദത്തോടെ വിരമിക്കട്ടേ ഞാനും!!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത