ചന്ദ്രന്‍

വെളുത്തവാവിന്‍ നാളില്‍

വലിയൊരു വളയം ചന്ദ്രന്‍

കറുത്തവാവായാലോ,

കാണാതാകും ചന്ദ്രന്‍

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത