ദേഷ്യം വരരുത്

പൂച്ചേടെ വാലിലൊരീച്ചവന്നു
പൂച്ചക്കു മൂക്കത്തു കോപം വന്നു
വാലു പതുക്കെ വളച്ചെടുത്തു
ഈച്ചക്കൊരൊറ്റക്കടി കൊടുത്തു
പൂച്ചേടെ വാലു മുറിഞ്ഞുപോയി
ഈച്ച പറന്നു പറന്നു പോയി!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത