പൂരം

ധില്ലംപടപട' പൊടിപൂരം
'ധിംധിം' മദ്ദളമതുകേമം
'ഇണ്ടണ്ടണ്ടോ' ചെണ്ടക്കാര്‍
'പെപ്പരപെപ്പേ' കുഴല്‍മേളം
'ചില്‍ചില്‍' ചില്ലുമിലത്താളം
'ഭുംഭുംഭുംഭും' കതിനവെടി
ഇങ്ങിനെ പൂരം അതികേമം
കണ്ണിന്നിമ്പം ബഹുകേമം!!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത