അക്ഷരഗാനം

മ്പലപ്പുഴ വണ്ടി ഡ്രൈവറില്ല!
ലപ്പുഴ വണ്ടി പഞ്ചറാണ്.
ല്ലിത്തോടേക്കുള്ള വണ്ടിയെല്ലാം,
രാറ്റുപേട്ടക്കു റൂട്ട് മാറ്റി.
ളിയന്നൂരേക്കുള്ള വണ്ടിയേതോ,
രില്‍ കിടപ്പുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗണായ്.
ഷിപുരത്തേക്കുള്ള വണ്ടിമാത്രം

പ്പോള്‍ പുറപ്പെടും രൂപമില്ല!
താണ്ടു രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞാല്‍
രൂര് പോകുന്ന വണ്ടിയെത്തും.
ല്ലൂര് പോയൊരു വണ്ടിയുടെ
ട്ടത്തില്‍ നാലു വീലൂരിപ്പോയി!
ഔ കരച്ചിലും മൈക്കിലൂടെ?
അംബരം മുട്ടെയുയര്‍ന്നു പൊങ്ങി?
ന്നുമുതല്‍ അനൗണ്‍സ്‌മെന്റു നിന്നൂ!
ലുവാക്കക്കര്‍ക്കു സന്തോഷം വന്നൂ!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത