മന്ത്രിയും തന്ത്രിയും

മന്ത്രിക്കെന്തിനു മന്ത്രം
മന്ത്രിക്കുള്ളത് തന്ത്രം
തന്ത്രിക്കില്ലാ തന്ത്രം
തന്ത്രിക്കായത് മന്ത്രം

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത