ക്രിക്കറ്റ്‌

അരുണും,കിരണും പതിവായി
പെരുവഴിതന്നില്‍ ക്രിക്കറ്റ്!
തെങ്ങിന്‍മടലാലൊരുബാറ്റ്!
വാങ്ങീബോളൊരു രൂപക്ക്.
ഒന്നാം ഓവറിലൊന്നാം ബോള്‍
ചില്ലുതകര്‍ത്ത് പുരക്കുള്ളില്‍!
ചാണ്ടിസ്‌സാറിന്‍ മണ്ടയിലായ്
കൊണ്ടുതറച്ചൂ രണ്ടാംബോള്‍!
ആറാംപന്തു പറന്നെത്തീ
പാറുപ്പെണ്ണിന്‍ പള്ളക്ക്!
'ഇന്നിംഗ്‌സിനിയും' നീണ്ടെന്നാല്‍
എല്ലും പല്ലും കാണില്ല.
റണ്ണൊന്നിനിയുമെടുത്തില്ല
അയ്യോ വേഗം ഓടിക്കൊ!!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്