കുട്ടായീ... കഷ്ടായി!

പഴുത്തമാങ്ങകള്‍ തിന്നാനായി
പാവം നമ്മുടെ കുട്ടായി,
പിടിച്ചുകേറിയനേരം മാങ്ങ
കടിച്ചുവീഴ്ത്തീ കുയിലമ്മ.
നിലത്തുവീണൊരു മാങ്ങയെടുക്കാം
എടുത്തുചാടീ കുട്ടായി.
കടിച്ചെടുത്തിട്ടോടീ മാങ്ങ
കടിയന്‍പട്ടി കഷ്ടായി!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്