ഒറ്റശ്വാസത്തില്‍ പാടൂ

മീശക്കാരന്‍ കേശുമ്മാമനൂ
ദോശകള്‍ തിന്നാനാശമുഴുത്തി
ട്ടീശന്‍ തന്നുടെ കടയില്‍ കേറീ
മീശ പിരിച്ചു പറഞ്ഞൂ വേഗം
ദോശ വെശുപ്പതു മാറാന്‍ വണ്ണം
ആശു വരട്ടേ പതിനെട്ടെണ്ണം
മീശ പിരിച്ചതു കണ്ടിട്ടീശന്‍
കേശുമ്മാമനൊടിങ്ങനെ ചൊല്ലീ
മീശക്കാരാ കേശുമ്മാമാ
ദോശക്കൊതിയാ കേശുമ്മാമാ
കാശില്ലെങ്കില്‍ മീശ പിരിച്ചാല്‍
കേശന്‍ ലേശം പേടിക്കില്ല!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത