തത്തമ്മ

മുറ്റത്തെ മാവിന്റെ
ചില്ലയില്‍ വന്നൊരു
തത്തമ്മ പാട്ടുപാടി - തിത്തൈ
തത്തമ്മ ആട്ടമാടി.

പെട്ടെന്ന് മാവിന്റെ
ചില്ലയില്‍ നിന്നൊരു
മത്തങ്ങാ മാങ്ങ വീണു - പൊത്തോം
ഞെട്ടറ്റ് താഴെ വീണു.

തത്തമ്മ പേടിച്ചു പോയി - പാവം
എങ്ങോ പറന്നു പോയി.
കുട്ടന് മാമ്പഴം കിട്ടി - കുട്ടന്‍
കൂട്ടുകാരൊത്തു കൈകൊട്ടി

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത