തീപ്പെട്ടി

ചന്തം തോന്നും പെട്ടി.
എന്തെല്ലാം രൂപത്തില്‍!
കിച്ചനിലെന്നുടെ വാസം.
കുട്ടികളാണെന്നുള്ളില്‍!
തുണിവക്കാത്തൊരു പെട്ടി!
പണമോ കാണില്ലൊട്ടും!
അമ്മച്ചിക്കെന്തിഷ്ടം.
ഞാനില്ലെങ്കില്‍ ഓട്ടം!
കുട്ടികളെന്നെക്കുത്തി,
'കത്തി'മരിക്കും കഷ്ടം!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത