ഓണത്തപ്പന്‍ വന്നപ്പോള്‍

ഓണത്തപ്പന്‍ കുമ്പകുലുക്കി-
കാണാന്‍ വന്നൂ നാടെല്ലാം.
ഇട്ടൂപ്പേകീ മന്നന് കൊള്ളാം
മുട്ടേം പുട്ടും ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ്!
അഞ്ചുപ്പെണ്ണിന്‍ വീട്ടില്‍ ലഞ്ചിന്
ഇഞ്ചിക്കറിയും നാരങ്ങേം!
സപ്പറിനമ്പോ മമ്മത് മാപ്പിള,
കപ്പേം കഞ്ഞീം റഡിയാക്കി!
നാടുകളങ്ങിനെ കണ്ടുനടന്നൂ
മാബലി പൊന്നും ചിങ്ങത്തില്‍!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്