കുഴിയാന

ആന വിരണ്ടതു കേട്ടിട്ട്

ആളുകളലറിപ്പായുമ്പോള്‍

കൊമ്പും നീര്‍ത്തീട്ടമ്പലമുറ്റ

ത്തമ്പോ നല്ലൊരു കുഴിയാന

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത