'ഠ'

അറിയില്ലമ്മേ
എങ്ങിനെയെഴുതും
ഞാനി 'ഠ'?
പറയാമമ്മൂ
തൊട്ടോളൂ ദേ
തേരട്ട.
അമ്മേ കാണുക
തേരട്ടയിതാ
'ഠാ'യായി
അങ്ങിനെയമ്മുപഠിച്ചൂ
പാഠം തേര 'ഠ'!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ആഴ്ചപ്പാട്ട്