പൊന്നുമ്മ

പല്ലൊന്നൂ തേക്കെന്റെ ചെല്ലമ്മ
തെല്ലു നേരം കഴിഞ്ഞോട്ടമ്മ.
പാഠം പഠിക്കെന്റെ ചെല്ലമ്മ.
പാതിരയായില്ലെ പൊന്നമ്മ.
ദോശവെന്തോടിവാ ചെല്ലമ്മ.
അമ്മക്കുനല്ലൊരു പൊന്നുമ്മ!!

Comments

Popular posts from this blog

മഴക്കവിത